PRODENI

Ir a la Página principal

 

A RESPOSTA INSTITUCIONAL ANTE O ABUSO SEXUAL INFANTIL

 

O texto, cofinanciado polo Parlamento de Galicia, pretende ofrecer unha ferramenta útil para coñecer certos aspectos do abuso sexual infantil que adoitan dificultar a comprensión das vítimas e en consecuencia o tratamento institucional que estas reciben. 

A resposta institucional ante o abuso sexual infantilconsta dunha recompilación de cinco artigos realizados por persoas de recoñecido prestixio na materia a nivel estatal e internacional: o xuíz arxentino Carlos A. Rozanski, a psicóloga experta en trastorno disociativo Sandra Baita, a psicóloga especializada en vitimoloxía Sonia Vaccaro, o psicólogo experto en mediación familiar Manuel Lopoe a psicóloga do Centro de Información dos Dereitos da Muller do Concello de Vigo, Felisa Balboa.

Tendo en conta que no 80-90% dos casos o abuso se produce no seo da familia, que as únicas testemuñas adoitan ser a vítima e o vitimario e que na inmensa maioría das ocasións non causa lesións que teñan como único diagnóstico o abuso sexual, a proba central para a investigación deste tipo de delitos é o testemuño do neno, nena ou adolescente vítima. Arredor deste asunto xira o libro, observado dende cinco diferentes puntos de vista.

O proxecto enmárcase no traballo realizado por AGAMME dende a súa creación en 2010 para que se recoñeza o verdadeiro impacto e dimensión da problemática (segundo o Consello de Europa 1 de cada 5 menores de idade sofren abuso sexual), para que se sitúe ás vítimas no centro do procedemento e que este se adapte ás súas necesidades e para que o abuso sexual sexa recoñecido como un problema de interese público.

No acto darase a coñecer tamén de que modo se poderá adquirir o libro, información que estará dispoñible na páxina web da entidade e nos seus perfís de facebook e twitter.

Desde AGAMME agradecemos a difusión desta información. 

Se desexan máis información ou desexan entrevistar a algunha das persoas promotoras da publicación poden solicitalo no teléfono 636142012.

Español:

El libro, cofinanciado por el Parlamento de Galicia, pretende ofrecer una herramienta útil para conocer ciertos aspectos del abuso sexual infantil que suelen dificultar la compresión de las víctimas y, en consecuencia, el tratamiento institucional que éstas reciben.

La respuesta institucional ante el abuso sexual infantil consta de una recopilación de cinco artículos realizados por personas de reconocido prestigio en la materia de ámbito estatal e internacional: el juez argentino Carlos A. Rozanski, la psicóloga experta en trastorno disociativo Sandra Baita, la psicólogas especializada en victimología, Sonia Vaccaro, el psicólogo experto en mediación familiar Manuel Lopo y la psicóloga del Centro de Información de los Derechos de la Mujer del Concello de Vigo, Felisa Balboa

Teniendo en cuenta que en el 80-90% de los casos el abuso se produce en el seno familiar, que los únicos testimonios suelen ser la víctima y el abusador y que en la inmensa mayoría de las ocasiones no causa lesiones que tengan como único diagnóstico el abuso sexual, la prueba central para la investigación de este tipo de delitos es el testimonio del niño, niña o adolescente víctima. El libro gira alrededor de esta cuestión, observada desde cinco diferentes puntos de vista.  

El proyecto se enmarca en el trabajo realizado por AGAMME desde su creacuión en 2010 para que se conozca el verdadero impacto y dimensión de esta problemática ( según el Consejo de Europa 1 de cada 5 menores sufre abuso sexual), para que se sitúe a las víctimas en el centro del procedimiento y que éste se adapte a sus necesidades y para que el abuso sexcual sea reconocido como un problema de interés público. 

Próximamente se dará a conocer el modo de adquirir el libro en la página Web de AGAMME y en sus perfiles de facebook y twitter 

Se agradece la difusión de esta información. 

Para más información o deseo de contactar con algunas de las personas promotoras, se puede solicitar al tfn. 63614012.